My name is An Bui and I believe that we will enjoy and share our authentic and meaningful experiences while we help the local community to develop sustainably by our travel. Contact me at anbui@vietventures.net

Post Page Advertisement [Top]

Privacy policy

Viet Ventures Co., Ltd always respects Journey of your personal information. We understand that you need to know how we manage the personal information gathered from the Web site www.vietventures.vn like. Please read and understand the privacy provisions of our following.

If you do not approve of this privacy policy, please do not visit the site www.vietventures.vn. Your access, registration and use of this site means that you agree and accept bound by the terms of the provisions of our privacy.

Gather information www.vietventures.vn gathers your personal information such as name, email, phone number and other information, which aims to recognize the private information of individuals when you sign Register inquired travel service or use www.vietventures.vn page. When you visit our Web site, we do not ask you to provide personal information. But to ask the price of services and advice your request will be sent back to us some of your basic information to help us answer your request.

We're just gathering information to meet the needs of visitors and only when necessary for the purposes of our business on the basis of compliance with legal regulations. We are also gathering information from regular access to Website including IP address, Web browser, the type of operating system, time, date you access the Website, and the other description . We may combine the common information with personal information.

How to use information

Normally, we use the information you provide only to respond to questions or making your request.

Your personal information may be shared with other companies, but only as needed to satisfy your request or for related purposes.

We do not provide your personal information to 3rd parties to conduct their own services without your consent. But we can share your personal information to the company that we have hired to provide services for us. We also may provide information when such information is identified that affect, negative impact to third parties, we can also provide, disclose this information when the law allows and in any other cases that we have reasonably determined that it needed to provide services for individuals.

www.vietventures.vn customer data can be transferred to a successor or a person appointed to manage the company as the company being merged, been acquired or bankruptcy.

Ensuring the safety of the information collected

We only gather personal information to the extent appropriate and necessary for commercial purposes our right. And we maintain appropriate measures to ensure the security, integrity, accuracy and privacy of the information you have provided. In addition, we also have the appropriate measures to ensure that third party uses the measures to ensure the safety of the information that we provide them.

Cookies

Cookies are small files Download to record activity in 1 Website.
We use cookies to record the activities of users or the purpose of the users do not want to see the same ad content is repeated many times. Otherwise, we also use cookies to track meet the requirements of the user and for other purposes.

Links to Other Website

If you click the links to 3rd Website, including page advertisement, you will leave the site www.vietventures.vn and come  to web site you have selected. We can not control the activities of third party and is not responsible for the security or content regardless of what is in this Website.

Terms change

We reserve the right to change the contents of these terms. Please frequently confirm to know about the terms change in the provisions of our privacy. Additionally we will notify you by email when there are significant changes related to the use of your personal information. In case you refuse the terms change in www.vietventures.vn, please contact us by E-mail address victor@vietventures.vn. When you continue to use this Web site, which means you agree and accept to be bound to change in the privacy policy online.

Mui Ne Beach, Vietnam
Mui Ne Beach, Vietnam - Photo An Bui

Quy định bảo mật

Công ty Du lịch Hành Trình Việt luôn tôn trọng những thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi hiểu rằng bạn cần biết chúng tôi quản lý những thông tin cá nhân tập hợp được từ trang Web site www.vietventures.vn như thế nào. Xin hãy đọc và tìm hiểu về những quy định bảo mật thông tin sau đây của chúng tôi.

Nếu bạn không chấp thuận bản quy định bảo mật này, xin đừng truy cập vào trang web www.vietventures.vn. Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng trang web này có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản của bản quy định bảo mật của chúng tôi.

Tập hợp các thông tin www.vietventures.vn tập hợp các thông tin cá nhân của bạn như: tên, email, số điện thoại và các thông tin khác, nhằm mục đích nhận biết các thông tin riêng của từng cá nhân khi bạn đăng ký hỏi thăm dịch vụ du lịch của hay sử dụng trang www.vietventures.vn. Khi bạn truy cập vào trang Web của chúng tôi, chúng tôi không yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân. Tuy nhiên để hỏi giá dịch vụ và yêu cầu tư vấn bạn sẽ phải gửi lại cho chúng tôi một số thông tin cơ bản của bạn để chúng tôi tiện trả lời yêu cầu của bạn.

Chúng tôi chỉ tập hợp các thông tin để đáp ứng nhu cầu của người truy cập và chỉ khi cần thiết cho mục đích thương mại của chúng tôi trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật. Chúng tôi cũng tập hợp các thông tin thông thường của người truy cập vào Website như: địa chỉ IP, trình duyệt Web, các kiểu của hệ thống điều hành, thời gian, ngày bạn truy cập vào Website, và những sự mô tả khác. Chúng tôi có thể kết hợp những thông tin thông thường với những thông tin cá nhân.

Cách thức sử dụng thông tin

Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin bạn cung cấp chỉ để hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của bạn.

Thông tin cá nhân của bạn có thể bị chia sẻ với những công ty khác, nhưng chỉ khi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của bạn hay cho những mục đích liên quan.

Chúng tôi không cung cấp các thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ 3 để thực hiện các dịch vụ cho riêng họ khi chưa có sự đồng ý của bạn. Nhưng chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cho các cá nhân, công ty mà chúng tôi thuê để cung cấp các dịch vụ cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể cung cấp các thông tin khi thông tin đó được xác định có ảnh hưởng, tác động tiêu cực cho bên thứ ba, chúng tôi cũng có thể cung cấp, tiết lộ những thông tin này khi được pháp luật cho phép và trong bất cứ các trường hợp khác mà chúng tôi có sự xác định hợp lý rằng điều đó cần thiết để cung cấp dịch vụ cho các cá nhân.

Dữ liệu khách hàng của www.vietventures.vn có thể được chuyển nhượng cho người kế thừa hay người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty bị sáp nhập, bị mua lại hoặc phá sản.

Bảo đảm an toàn đối với các thông tin thu thập được

Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà bạn đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ.

Cookies

Cookies là những file nhỏ được Download để ghi chép các hoạt động trong 1 Website.
Chúng tôi sử dụng cookies để ghi chép các hoạt động của nguời sử dụng hay mục đích của người sử dụng không muốn xem cùng nội dung quảng cáo được lặp đi lặp lại nhiều lần.Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng cookies để đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng và các mục đích khác.

Liên kết các Website khác

Nếu bạn nhấn đường liên kết sang Website thứ 3, bao gồm cả trang quảng cáo, bạn sẽ rời trang www.vietventures.vn và sẽ đến trang Web bạn đã chọn. Chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của bên thứ 3 và không chịu trách nhiệm về sự an toàn hay bất kể những nội dung gì có trong Website đó.

Điều khoản thay đổi

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của các điều khoản này. Xin thường xuyên xác nhận để biết về các điều khoản thay đổi trong bản quy định bảo mật của chúng tôi. Thêm vào đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email khi có những thay đổi quan trọng về cách sử dụng liên quan các thông tin cá nhân của bạn. Trong trường hợp bạn từ chối các điều khoản thay đổi có trong www.vietventures.vn, xin liên hệ chúng tôi theo địa chỉ E-mail victor@vietventures.vn. Khi bạn tiếp tục sử dụng trang Web này, có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận bị ràng buộc với các thay đổi trong bản quy định bảo mật trực tuyến này.

Bottom Ad [Post Page]